De dienst I&T Regie levert u de grip op het totaal (terug). De grip (inzicht in en invloed op) op de kwaliteit van uw I&T, op de support aan uw bedrijf, op sturing aan uw leveranciers, op uw financiën, op de veiligheid en op de waarde van uw I&T.
Uw organisatie heeft haar informatievoorziening ondergebracht bij diverse IT Service Providers, in- en/of extern. U heeft behoefte aan sturing, prioriteitstelling, afstemming en communicatie met uw diverse organisatie-eenheden. U wilt ondersteund worden bij de afweging over de noodzaak van investeringen.

Hoe stuur ik mijn IT leveranciers aan? Moet ik uitbesteden of zelf doen? Beiden? Hoe manage ik zo’n hybride situatie? En wat betekent dat voor mijn beheerkosten? Heb ik zelf nog wel up-to-date operationele I&T capaciteit in huis? En weet ik eigenlijk nog wel wat deze I&T me echt kost?

Voor ondernemers/overheidsdirecties vaak lastige vragen, die toch dringend beantwoord moeten worden.  Daarnaast groeit het besef dat de juiste informatievoorziening wel eens de beslissende onderscheidende factor kan zijn waarmee in de toekomst uw bedrijf zijn bestaansrecht kan waarmaken.

dienst regie schema
De gevoelde problemen zijn in het algemeen zowel kwantitatief als kwalitatief. De oriëntatie van de afgelopen jaren op kosten is vaak ten koste gegaan van de kwaliteit. En als de kwaliteit van de IT daalt, dan stijgen weer de beheerkosten. Een neerwaartse spiraal.

Omdat organisaties steeds afhankelijker worden van I&T is het van het grootste belang dat men erop kan vertrouwen, dat deze in goeie handen is. Maar omdat de IT kennis in de eigen organisatie vaak achterblijft op de ontwikkelingen, neemt het vermogen om de juiste besluiten te nemen af. Net als het vermogen om leveranciers adequaat aan te sturen.
De Zuit kan met deze dienst, door zijn ervaren vakmensen, deze uitdagingen aan. Door de diverse achtergronden en expertises zijn wij graag de partij waarmee u weer grip op de zaak krijgt. Niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Wij gebruiken daarvoor een set met een achttal praktische activiteiten als basis:

  • Wij fungeren als intermediair tussen uw diverse afdelingen en de service providers (in-/extern)
  • Wij verzorgen de coördinatie/organisatie van alle I&T zaken
  • Wij brengen en houden het totaaloverzicht van alle I&T binnen een organisatie inzichtelijk en stuurbaar
  • Wij beheren de communicatiekanalen als het gaat om performance, service levels, voortgang.
  • Wij stimuleren/sturen uw I&T innovatie/vernieuwing (van idee naar werkend en waardevol)
  • Wij beheren uw complete I&T kosten (TCO, operationeel en investeringen)
  • Wij regelen inhoudelijk de inkoop van de middelen en de diensten
  • Wij managen de kennis van/over de gebruikte I&T (instructie, support, opleiding, training)

Wanneer I&T (in-/extern) op de juiste manier worden ingezet, verhoogt dat de kwaliteit van uw diensten en producten. Dit biedt uw organisatie de mogelijkheid om de gewenste voordeel te behalen. En dat op een kostenniveau dat in de juiste verhouding staat tot de geleverde diensten.

NAAR BOVEN